" ‫ا‬ ُ ‫م‬ُ ‫ه‬َ ‫اع‬َ‫ب‬َ ‫ـ‬‫ف‬ ‫ا‬ ‫ب‬َّ ‫الر‬ ‫ا‬ ِ ‫د‬َ‫ي‬ِ‫ب‬ ‫ا‬َ ‫ني‬ِ‫ب‬َ ‫اي‬ ‫ا‬ِ ‫ك‬ِ‫ل‬َ ‫م‬ ‫ا‬ َ ‫ع‬ْ ‫ـ‬‫ن‬َ ‫ك‬ ‫ا‬َ ‫ن‬‫ا‬ ‫ي‬ِ ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ ‫ك‬َ‫ل‬َ ‫م‬ ‫ا‬ِ ‫يف‬ ‫ا‬َ ‫ور‬ُ ‫اص‬َ ‫ح‬ . ‫ا‬ ِ‫ئ‬َ ‫ر‬َ ‫و‬ ‫ا‬ُ ‫يس‬ ‫ا‬ ِ ‫ه‬ِ ‫ش‬ْ‫ي‬َ ‫ج‬ ،‫ا‬َ ‫ر‬َ ‫يس‬ِ ‫س‬ ‫ا‬َ ‫و‬ُ ‫ه‬َ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ِ‫اك‬َ ‫س‬ ‫ا‬ِ ‫يف‬ ‫ا‬ ِ ‫ة‬َ ‫وش‬ُ ‫ر‬َ ‫ح‬ ‫ا‬ِ ‫م‬َ ‫ُم‬‫أل‬‫ا‬ . ‫ا‬َ ‫خ‬َ ‫ر‬َ ‫ص‬َ‫ف‬ ‫و‬ُ‫ن‬َ‫ـ‬‫ب‬ ‫ا‬ َ ‫يل‬ِ‫ائ‬َ ‫ر‬ْ ‫س‬ِ‫إ‬ ‫ا‬َ ‫ىل‬ِ‫إ‬ ، ِ ّ ‫ب‬َّ ‫الر‬ ‫ا‬ ُ‫ه‬َّ‫ن‬َ‫أل‬ ‫ا‬َ ‫ن‬‫ا‬َ ‫ك‬ ‫ا‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ ‫ا‬ ُ ْ ‫س‬ِ‫ت‬ ‫ا‬ ِ ‫ة‬َ‫ئ‬ِ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ة‬َ‫ب‬َ ‫ك‬ْ ‫ر‬َ ‫م‬ ‫ا‬ِ ‫م‬ ‫ا‬ْ ‫ن‬ ،‫يد‬ِ ‫د‬َ ‫ح‬ ‫ا‬َ ‫و‬ُ ‫ه‬َ ‫و‬ ‫ا‬َ ‫ق‬َ‫اي‬َ ‫ض‬ ‫ا‬ِ ‫ين‬َ‫ب‬ ‫ا‬ َ ‫يل‬ِ‫ائ‬َ ‫ر‬ْ ‫س‬ِ‫إ‬ ،‫َّة‬ ‫د‬ِ ‫ش‬ِ‫ب‬ ‫ا‬َ ‫ين‬ِ ‫ر‬ْ ‫ش‬ِ ‫ع‬ ‫ا‬َ ‫س‬ ‫ا‬ ً‫ة‬َ‫ن‬ . " ‫قضاة‬ 4 : 2 - 3 ‫قضاةا‬ 4 - 5 ‫ـورة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫دا‬